Biz Club อำนาจเจริญ ร่วมลงแขกดำนากับโครงการ “LOVE FARMER ข้าวที่ทุกคนภูมิใจ”

นางสาวปิยะมาศ บัวแก้ว ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club อำนาจเจริญ พร้อมกับ นางสาวสุมลรัตน์ พงศ์กิตติธัช เลขานุการ >>Read more

Biz Club อำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมกับ รมต. สุวิทย์ เมษินทรีย์ ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามการปฎิบัติราชการในภูมิภาคของรัฐมนตรีประจำสำนักนายก ในเขตพื้นที่ตรวจราชการที่ 13 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

นางสาวปิยะมาศ บัวแก้ว ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club อำนาจเจริญ และคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมกับ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ >>Read more