Biz Club อำนาจเจริญ เข้านำเสนอแผนการดำเนินงาน ต่อผู้ว่าว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยว่าที่ร้อยโท สุธรรม ละครรำ และเครือข่ายธุรกิจ >>Read more

Biz Club อำนาจเจริญ ได้รับรางวัล บิสคลับดีเด่น สาขา “การมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนนโยบาย” จากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายในงาน The power of economy วันที่ 3 ส.ค. 61 ที่ผ่านมา ณ เมืองทองธานี

เครือข่ายธุรกิจ Biz Club อำนาจเจริญ ได้รับรางวัล บิสคลับดีเด่น สาขา “การมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนนโยบาย” จากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า >>Read more

Biz Club อำนาจเจริญ เชื่อมโยงและดูงานตลาดต่อยอด ณ บริษัท Asset World Estale Group จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 1 ส.ค. 61 เครือข่ายธุรกิจ Biz Club อำนาจเจริญ นำโดยประธาน คุณปิยะมาศ บัวแก้ว และคณะกรรมการ  ร่วมกับ สนง.พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ >>Read more

Biz Club อำนาจเจริญ เข้าร่วมเปิดงาน “มหกรรมข้าวหอมมะลิ ของดีอีสานใต้” จ.พระนครศรีอยุธยา

งาน “มหกรรมข้าวหอมมะลิ ของดีอีสาณใต้” ที่ อยุธยาซิตึ้พาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา เริ่มวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2561

เมื่อวันที่ >>Read more