สนง.พาณิชย์จังหวัด ร่วมกับบิสคลับอำนาจเจริญ ขับเคลื่อนจังหวัด 4.0

วันที่ 10 กันยายน 2559 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับเครือข่ายธุรกิจบิสคลับอำนาจเจริญ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพันาศักยภาพเครือข่ายธุรกิจบิสคลับจังหวัดอำนาจเจริญ หลักสูตร “Digital Marketing Fundamentals พื้นฐานการทำตลาดผ่านโลกดิจิตอล” ณ ห้องปฏิบััติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ให้กับสมาชิกบิสคลับ จำนวน 40 คน โดยผู้ประกอบการได้รับความรู้เกี่ยวกับทิศทางการตลาดบนโลกดิจิตอล ประเทศไทย 4.0 เปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value Based Economy หรือ เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และสามารถโพสสินค้าได้จริงเพื่อจำหน่ายช่องทางเว็บไซต์ www.bizamnat.com

12

 

5

คอมเม้นท์ให้หน่อยนะจ๊ะ