บิสคลับ ร่วมประชุมกับบิ๊กซี ณ สำนักงานเกษตรจังหวัด

 

22

เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 59 บิสคลับอำนาจเจริญ ประกอบด้วย นางสาวปิยะมาศ บัวแก้ว ประธานบิสคลับ , นายพาลาภ จักรแก้ว รองประธานฝ่ายอำนวยการ , นางสาวสุมลรัตน์ พงษ์กิตติธัช ประชาสัมพันธ์, นายธนบัตร ฝ่ายวางแผนและเทคโนยี และนายสมพร แถวลีลา สมาชิก บิสคลับ

ได้เข้าร่วมประชุมกับบิ๊กซี กลุ่มเกษตรกร หัวหน้ากลุ่มเกษตรกร กลุ่มข้าวสัจธรรม  และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัด ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานเกษตรจังหวัด เพื่อหารือเกี่ยวกับการนำสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป เช่น ผัก ผลไม้ สมุนไพร และข้าวสาร เป็นต้น ไปวางจำหน่ายยังพื้นที่ของบิ๊กซี อำนาจเจริญ โดยจะมีการแบ่งโซนขายพืชผลทางการเกษตรเป็น  3 กลุ่มดังนี้ คือ
1. กลุ่มเกษตรอินทรีย์ มีใบรับรองมาตรฐาน
2. กลุ่มปลอดภัย มาตรฐาน GAP และ
3. กลุ่มเกษตรทั่วไป ที่ยังไม่ได้ขอรับรองเอกสารใดๆ

11
ซึ่งจะมีการเปิดให้เกษตกรนำสินค้าไปจำหน่ายฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทุกวันเสาร์ โดยจะเริ่มจำหน่ายครั้งแรกในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ต.ค. 59 โดยมีคุณลำพูน ขันทอง เป็นผู้ประสานงานโครงการ

ในครั้งนี้ บิสคลับอำนาจเจริญ จะได้นัดหารือกับสมาชิก เพื่อตัดเลือกสินค้าเข้าไปร่วมจำหน่ายในพื้นที่ของบิ๊กซีต่อไป

คอมเม้นท์ให้หน่อยนะจ๊ะ