Biz Club อำนาจเจริญ เข้านำเสนอแผนการดำเนินงาน ต่อผู้ว่าว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยว่าที่ร้อยโท สุธรรม ละครรำ และเครือข่ายธุรกิจ Biz Club อำนาจเจริญ โดยนางสาวปิยะมาศ บัวแก้ว ,นายพาลาภ จักแก้ว รองประธาน , นายธนกฤต จันเสนา เลขานุการ ,นางสาวสุมลรัตน์ พงศ์กิตธัช ประชาสัมพันธ์ ,นายธนบัตร บัวแก้ว ฝ่ายแผนงานและเทคโนโลยี และนางสาวกัญญาภัทร สมาชิกบิสคลับ ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ท่านสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ

เพื่อนำเสนอแนวทางการทำงานของเครือข่ายธุรกิจ Biz Club อำนาจเจริญตลอด 2 ปีและทิศทางการขับเคลื่อนต่อไปในอนาคต ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมพูดคุยถึงแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจภายในจังหวัด โดยบิสคลับได้นำเสนอโครงการ “ปฎิบัติการกินนอกบ้าน และการสร้าง City of Brand” เน้นการสร้างแบรนด์ของจังหวัด และรับประกันคุณภาพของสินค้าโดย “Guaruntee by Biz Club AmnatChareon”

และได้มอบหมายให้ บิสคลับอำนาจเจริญ ทำหน้าที่ด้านการตลาดของผ้าลายขอเอื้อ โดยให้ผลิตเป็นผ้าใหมและผ้าฝ้าย เพื่อเจาะตลาดบนและตลาดกลาง โดยจะมีการทำ MOU หลายฝ่าย โดยผู้ว่าราชการให้การสนับสนุน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางด้านการผลิตให้มีสินค้าป้อนสู่ตลาด โดยนำผ้าลายขอเอื้อ มาผลิตสินค้าให้หลายหลาย อาทิเช่น กระเป๋า เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เป็นต้น โดยจะมอบหมายให้เป็น นโยบายการผลักดัน ผ้าลายขอเอื้อ ให้เป็นสินค้าของดี ของขวัญ ของฝาก ของจังหวัดอำนาจเจริญ

เบื้องต้นได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ประสานความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาชุมชน เพื่อสำรวจแหล่งผลิต และพัฒนาการฝึกอบรมการทอผ้าลายขอเอื้อ ให้เพียงพอต่อความต้องการและนำมาทำตลาด โดย Biz Club อำนาจเจริญ ระหว่างนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้และลงพื้นทีสำรวจแหล่งผลิต เพื่อนำมาวางแผนโครงการต่อไป

คอมเม้นท์ให้หน่อยนะจ๊ะ