Who we are

who-we-are

เราเป็นใคร?

สมาชิก BizClub อำนาจเจริญ เป็นความร่วมมือ ระหว่างผู้ประกอบการเอกชน และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ สร้างศูนย์รวมกิจกรรม องค์ความรู้ ระบบอำนวยความสะดวก ให้ผู้ประกอบการ สามารถรวมตัวกันได้อย่างเข็มแข็ง เพื่อการเจรจาการค้าธุรกิจระหว่างจังหวัด และระหว่างประเทศ

คอมเม้นท์ให้หน่อยนะจ๊ะ